Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry säännöt

3.5.2018 rekisteröity.

Yleisiä säännöksiä
1§ Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, epävirallinen nimen lyhenne Pily.
Sen kotipaikka on Tampere ja toimialue Pirkanmaan maakunta.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta,
lintututkimusta sekä linnuston- ja luonnonsuojelua. Lisäksi yhdistys toimii alan harrastajien
alueellisena yhdyssiteenä. Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia,
neuvottelutilaisuuksia, kursseja ja retkiä, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa, opastaa jäseniään
alaa edistävissä tutkimuksissa, hoitaa suhteita sellaisiin yhteisöihin ja viranomaisiin joiden
myötävaikutus on tarpeen yhdistyksen toiminnoille sekä toimia muilla näihin verrattavilla tavoilla.
Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n sääntöjen tarkoittama jäsen ja paikallisyhdistys.
3§ Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja keräyksillä. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myydä
kannatustuotteita ja lintuharrastuksessa tarvittavia välineitä, tehdä tilauksesta linnusto- ja
ympäristöselvityksiä ja järjestää maksullisia opastettuja linturetkiä sekä hankkia varoja muilla
näihin verrattavilla tavoilla.
Jäsenyys
4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja ainaisjäseneksi voidaan ottaa kaksikymmentä (20) vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle
kaksikymmentä (20) vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäsen
muuttuu suostumuksellaan ilman eri hakemusta varsinaiseksi jäseneksi sinä kalenterivuonna, jona
hän täyttää kaksikymmentä (20) vuotta. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheestä
vähintään yksi on varsinainen jäsen tai nuorisojäsen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Lisäksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka
ansiot yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden tukemiseksi tai edistämiseksi katsotaan huomattaviksi
ja joka suostuu kutsuun.
Varsinaisilla jäsenillä, ainaisjäsenillä, kunniajäsenillä ja viisitoista (15) vuotta täyttäneillä
nuorisojäsenillä ja perhejäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenillä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Jäsenmaksut
5§ Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Nuorisojäsenen
ja perhejäsenen vuosimaksu on enintään puolet (1/2) varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksusta.
Perhejäsen ei saa yhdistyksen lehteä, jos yhdistys sellaista julkaisee. Ainaisjäsenmaksu on viisitoista
(15)-kertainen verrattuna varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksuun. Kannattajajäsenen
vuosijäsenmaksu on kaksin (2)-kertainen varsinaisen jäsenen vuosimaksuun verrattuna.
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Jäsenmaksu maksetaan liittymis-tai eroamisajankohdasta riippumatta koko kalenterivuodelta.
Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos
jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
tai toiminut merkittävästi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen voidaan myös erottaa, jos jäsen
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava
tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekoa.
Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen
tekemästä erottamispäätöksestä asian viemiseksi yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Tällöin yhdistyksen kokous tekee asiasta
lopullisen päätöksen. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen
kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.
Hallitus
7§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana,
ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Neljä (4) jäsentä on vuorovuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva
jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin.
8§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, hänen estyessään varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos
vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan sekä neljän (4) jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi asettaa avukseen toimihenkilöitä ja toimikuntia.
Hallitus vahvistaa toimihenkilöiden työnjaon ja toimikuntien ohjesäännön.
Nimenkirjoitus
9§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri yksin tai kaksi muuta
hallituksen keskuudestaan määräämää jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen
jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
Tilit
10§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
yhdistyksen vuosikertomus on annettava kirjallisina toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen
lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
Yhdistyksen kokoukset
11§ Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun
loppuun mennessä ja yhdistyksen syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa jäsenlehdessä tai
yhdistyksen omassa lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla olevalla ilmoituksella taikka julkaistaan
maakunnassa yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.
12§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. esitetään tilinpäätös,
vuosikertomus, ja toiminnantarkastajien lausunto, 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille ja 3. käsitellään
muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle, 2. valitaan kaksi (2)
toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit, 3. valitaan neljä (4) hallituksen
jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle ja 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Aloitteet yhdistyksen kokoukselle
14§ Yhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle.
Aloite tehdään kirjallisena hallitukselle. Kevätkokousta varten aloite on tehtävä edellisen vuoden
joulukuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.
Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen
päätettäväksi.
15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään
3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
Jos yhdistys edellä mainitun menettelyn mukaisesti purkautuu, päättää yhdistyksen kokous
yhdistyksen jäljelle jäävien varojen sekä yhdistyksen kokoaman tieteellisen aineiston, muun
materiaalin ja tavaroiden luovutuksesta yhdistyksen tarkoitusperien mukaisen toiminnan
tukemiseen. Milloin yhdistyksen kokouksessa tulee tehtäväksi päätös tässä pykälässä mainituista
asioista, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.
Erinäisiä säännöksiä
16§ Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
17§ Muutoin noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.