Kannanotot

Lausunto moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokieltoon Lempäälän Ahtialanjärven jäällä

Vanajavesikeskus on tehnyt hakemuksen nykyisin voimassa olevan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokiellon muuttamiseksi Lempäälän Ahtialanjärven jääpeitteellä. Vanajavesikeskuksen muutoshakemus perustuu muun muassa siihen, että moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen olisi mahdollista Lempäälässä sijaitsevan Ahtialanjärven kunnostustöissä silloin, kun kunnostustyöt ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymiä. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys katsoo lausunnossaan, että Vanajavesikeskuksen muutoshakemus on perusteltu. Näin voidaan edistää ja tehostaa Ahtialanjärvellä tehtäviä arvokkaita kunnostustoimenpiteitä sekä parantaa ja säilyttää järven linnustollisia arvoja. Moottoriajoneuvolla ajokiellon lieventäminen järven jääpeitteellä ei aiheuta sellaista linnustollista tai muuta luontoon kohdistuvaa haittaa, mikä estäisi Vanajavesikeskuksen muutoshakemuksen hyväksymisen. Lempäälän Ahtialanjärvellä on meneillään Vanajavesikeskuksen FRESHABIT LIFE IP-hanke.

PiLY:n lausunto on luettavissa täältä.