KannanototUutiset

Pily:n mielipide Parkanon Takakankaan-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA:sta 21.2.2022

Parkanossa Takakangas-Pihlajaharju-hankealueelle suunnitellaan 12-14 tuulivoimalan
aluetta. Hankealueen koko on 2 269 hehtaaria. Hankealue sijaitsee n. 10 kilometriä
Parkanon keskustan luoteispuolella. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 8-10 MW.
Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat 14
ja 12 tuulivoimalan määrä ja lisäksi se vaihtoehto, ettei tuulivoimaloita rakenneta lainkaan.
Hankealue kattaa pääosin tuulivoimalle varatun alueen Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.
Takakangas-Pihlajaharju-hankkeen alueella ja lähialueilla on merkittäviä luontoarvoja.
Hankealueen eteläosassa sijaitsee lintudirektiivin perusteella muodostettu Rengassalon
Natura-alue. Alueen pohjoispuolella on Raatosulkonevan Natura-alue. Länsipuolella
sijaitsee Suomijärven luonnonsuojelualue. Lähin kansallisesti tärkeä lintualue Häädetkeidas
(FINIBA) on hankealueelta lounaaseen n. 4 kilometrin etäisyydellä. Pirkanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen määrittelemä MAALI-alue Saukonsuon etäisyys hankealueesta
on n. 3 kilometriä. Kurkien kevät- ja syysmuuttoreitit osuvat hankealueelle. Hankealueella
sijaitsee myös merkittävä virkistys-ja ulkoilureitistö.

Koko mielipide on luettavissa täältä.