KannanototUutiset

Pily:n mielipide Ikaalisten-Hämeenkyrön Konikallion tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 11.3.2022

Hankealueen pinta-ala on 14 neliökilometriä. Alueelle suunnitellaan vaihtoehtojen
mukaisesti joko 15 (VE1) tai 11 (VE2) tuulivoimalaa. Kolmantena vaihtoehtona, jota
tarkastellaan, on luopuminen hankkeesta kokonaisuudessaan (nollavaihtoehto).
Tuulivoimalat olisivat enintään 350 metriä korkeita. Yksikköteho olisi 6-10 MW:tä. Näin
ollen vaihtoehdot 1-2 merkitsisivät suuren tuulivoimahankkeen toteuttamista. Tästä syystä
ympäristövaikutukset on selvitettävä tarkkaan, monipuolisesti ja riittävän konkreettisesti.
Hankkeesta vastaa Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan hankealueelta ja sen lähialueilta jo
tehdyt ja ohjelman mukaan tehtävät linnustoselvitykset ovat puutteellisia (YVA-ohjelma
6.8.2.). Ne eivät anna riittävän luotettavaa tietoa alueen ja lähialueiden linnustosta. Näin
ollen haittavaikutuksia linnustoon ei voi arvioida luotettavasti. YVA-ohjelmasta ei
myöskään selviä kaikkien selvitysten tekotapaa konkreettisesti, joten selvitysten arviointia
on vaikea tehdä.
Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen näkemyksen mukaan VE1 mukaisesta turbiinien
sijoittelusta pitää luopua merkittävän metson soidinpaikan säästämiseksi ja toteuttaa
maksimissaan VE2 mukainen suunnitelma ja tässäkin tapauksessa harkita huolellisesti
turbiinien sijoittelua laajennettujen linnustoselvitysten antamien tulosten valossa sekä olla
valmis tarpeen tullen vähentämään turbiinien määrää myös VE2 suunnitelman mukaisesta
määrästä tai viime kädessä toteuttaa nollavaihtoehto.

Koko mielipide on luettavissa täältä.