KannanototUutiset

Pily:n mielipide Lylyharjun tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 12.8.2021

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee Finish Consultig Group Oy:n 14.6.2021 laatiman
arviointiohjelman käsittävälle alueelle tuulivoimapuistoa, jossa olisi enimmillään 16 tuulivoimalaa
ja tuulivoimaloiden korkeus olisi enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2 500 ha.
Hankealue on arvokasta suo- ja linnustoaluetta – varsinkin maakunnallisesti. Hankealueella
sijaitsevat –kuten arviointiohjelmastakin ilmenee – Lylynevan ja Iso Ristinevan suolinnustoltaan
merkittävät toistaiseksi lähes ojittamattomat suot. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on
määritellyt arvokkaan lajiston vuoksi Lylynevan-Iso Ristinevan maakunnallisesti tärkeiksi
lintualueiksi. Samoin hankealueen välittömässä läheisyydessä (lähimmillään 1.7 km) on toinen
maakunnallisesti tärkeä linnustoalue Päretneva-Teerineva. Natura-alue Päretkivenneva-Teerineva-
Pohjoisneva sijaitsee lähimmillään alle 2 km päästä hankealueesta. Lisäksi Haukilamminnevan
Natura-alue on lähimmillään 5.4 km päässä hankealueesta. Voidaan jopa puhua alueesta, jolla on
lähes ojittamattoman suokokonaisuuden ja arvokkaan linnustonsa vuoksi erityisiä
luonnonolosuhteita. Edellä olevan perusteella on todettava jo tässä vaiheessa, että lähtökohtaisesti
tuulivoimalat eivät sovellu tämäntapaiseen arvokkaaseen ojittamattoman suon alueeseen.

Mielipide kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.