KannanototUutiset

Pily:n mielipide koskien Ruoveden Murskemäen tuulivoimahankkeen YVA-selostusta 14.12.2023.

Murskemäen tuulivoima-alue sijoittuu kurjen, laulujoutsenen ja merikotkan valtakunnalliselle
päämuuttoreitille. Myös hanhia muuttaa alueella nykyisin lukuisasti. Tuulivoima-alueen
lähituntumassa on hyvin merkittäviä lintujen levähtämis- ja ruokailualueita. Tuulivoimaloiden
korkeus on enintään 300 metriä. Korkeat tuulivoimalat vahvistavat linnustolle koituvia haittoja.
Tuulivoimala-alue saattaa vaikuttaa kaakkurin, kehrääjän, huuhkajan, metson ja teeren katoamisen
alueen pesimälajistosta. Arviointiselostuksen mukaan kaakkuriin, kehrääjään, huuhkajaan, metsoon
ja teereen häiriövaikutus on keskisuuri kielteinen.


Linnustoselvitykset tulee laatia tämäntyyppisellä linnuille tärkeällä alueella kattavasti ja siten, että
niiden luotettavuus voidaan todeta. Murskemäen tuulivoimahankkeen linnustoselvityksissä on
kuitenkin siinä määrin puutteellisuuksia, että ne eivät anna riittävän luotettavaa kuvaa hankealueen
ja hankealueen linnuston käyttäytymisestä, määrästä eikä lentoreiteistä.


Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ei kannata Murskemäen tuulivoimahanketta lintujen tärkeälle
päämuuttoreitille ja merkittävien ruokailu- levähtämisalueiden välittömään läheisyyteen –
varsinkaan, kun linnustoselvitykset ovat liian puutteelliset. Varovaisuusperiaate, jota tulee entistä
enemmän painottaa. johtaa osaltaan samaan lopputulokseen.

MIelipide kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.