ARK:n säännöt

1. Aluerariteettikomitea (ARK) ja sen tarkoitus 

Aluerariteettikomitea (ARK) on Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen asettama toimikunta, ja siihen sovelletaan BirdLifen ‘Ohjetta toimikunnille ja niiden jäsenille´, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määritellään. 

ARK:n säännöt vahvistaa Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen hallitus , joka myös ratkaisee sääntöjen tulkinnasta mahdollisesti syntyneet erimielisyydet. 

ARK ylläpitää luetteloa Pirkanmaalla tavatuista lintulajeista ja alalajeista. ARK tarkastaa alueella tehdyt havainnot ylläpitämänsä listan mukaisista lintuharvinaisuuksista. ARK julkaisee vuosittain katsauksen, johon se pyrkii keräämään havainnot lintuharvinaisuuksista mahdollisimman kattavasti. ARK myös arkistoi sille toimitetut harvinaisuuksia koskevat dokumentit. 

2. Kokoonpano 

Komiteaan kuuluu kuusi (6) jäsentä. Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Nämä tehtävät voidaan yhdistää tai työnjakoa voidaan muuttaa mikäli niin halutaan.

Jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Uuden jäsenen valinnan vahvistaa Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen hallitus ARK:n ehdotuksesta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelle kaudelle. 

3. Toiminta 

ARK tarkastaa havainnot, jotka on tarkoitus julkaista sen omassa katsauksessa Lintuviestissä. Tarkastusta vaativat havainnot määritellään näiden sääntöjen kohdassa 4.

Havaintoilmoitus toimitetaan ARK:lle lomakkeella. Mahdolliset muut dokumentit (esimerkiksi alkuperäismuistiinpanot, valo- tai piirroskuvat, video, äänite) lähetetään ilmoituksen mukana. Myös BirdLife Suomen RK:lle lähetetyistä havaintoilmoituksista lähetetään kopiot PiLY:n ARK:n

sihteerille samanaikaisesti, kun havaintoilmoitus lähetetään RK:lle.

Kukin jäsen perehtyy havaintoon liittyvään aineistoon ja antaa kirjallisen lausunnon. Vaihtoehdot ovat:

A) Hyväksytään. 

B) Tiedot riittämättömät määrityksen hyväksymiseksi. 

C) Hylätään, määritys todennäköisesti tai varmasti väärä. 

D) Ei kannanottoa.

Jos ARK:n jäsen on löytänyt tai ollut mukana löytämässä lintuyksilön (lintuyksilöt), jota (joita) havaintoilmoitus koskee, tai on muutoin esteellinen tai estynyt käsittelemästä havaintoa, hänen tulee pidättyä ottamasta kantaa havainnon käsittelyyn ja äänestää D:tä. Tarvittaessa ARK voi myös pyytää toisen paikallisyhdistyksen aluerariteettikomiteaa käsittelemään havainnon.

Havainnon hyväksymiseen vaaditaan, että korkeintaan yksi ääni on muu kuin A. Havainto voidaan hyväksyä kuitenkin myös tuloksella 4A2D. Vähintään 2 B- tai C-ääntä johtaa havainnon hylkäämiseen. Tilanteissa joissa estyneitä ARK:n jäseniä on enemmän kuin 2 ARK laatii suunnitelman jatkokäsittelystä toisen paikallisyhdistyksen aluerariteettikomiteassa.

ARK:n sihteeri/puheenjohtaja pitää kirjaa ARK:lle lähetetyistä havainnoista ja niiden käsittelystä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. ARK pyrkii kokoontumaan vähintään kaksi kertaa vuodessa päättämään ratkaisematta jääneistä havaintoilmoituksista ja käsittelemään mahdollisia muita komitean työskentelyyn liittyviä asioita. 

Muissa kuin yksittäisen havainnon hyväksymiseen liittyvissä kysymyksissä ARK tekee ratkaisut enemmistöpäätöksellä. 

ARK valitsee joukostaan vastausvuorossa olevan jäsenen joka ilmoittaa tehdyistä ratkaisuista havainnon ilmoittajalle mahdollisimman kattavin perusteluin. 

4. Käsiteltävät havainnot 

ARK:n käsiteltäväksi kuuluvat seuraavat Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen keruualueella sekä sen ulkopuolella (sen mukaisesti miten naapuriyhdistyksen kanssa kulloinkin on sovittu) tehdyt havainnot: 

1) ARK-listan mukaiset lajit ja alaljit

2) Havainnot, jotka ARK päättää ottaa käsiteltäväkseen erityisestä, kulloinkin mainittavasta syystä.