Säännöt

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry säännöt

Rekisteröity 10.1.2023

Yleisiä säännöksiä

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, epävirallinen nimen lyhenne Pily. Sen kotipaikka on Tampere ja toimialue Pirkanmaan maakunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, lintututkimusta sekä linnuston- ja luonnonsuojelua. Lisäksi yhdistys toimii alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia, kursseja ja retkiä, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa, opastaa jäseniään alaa edistävissä tutkimuksissa, hoitaa suhteita sellaisiin yhteisöihin ja viranomaisiin joiden myötävaikutus on tarpeen yhdistyksen toiminnoille sekä toimia muilla näihin verrattavilla tavoilla.

Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n sääntöjen tarkoittama jäsen ja paikallisyhdistys.

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja keräyksillä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myydä kannatustuotteita ja lintuharrastuksessa tarvittavia välineitä, tehdä tilauksesta linnusto- ja ympäristöselvityksiä ja järjestää maksullisia opastettuja linturetkiä sekä hankkia varoja muilla näihin verrattavilla tavoilla.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja ainaisjäseneksi voidaan ottaa kaksikymmentä (20) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle kaksikymmentä (20) vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäsen muuttuu suostumuksellaan ilman eri hakemusta varsinaiseksi jäseneksi sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää kaksikymmentä (20) vuotta. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheestä vähintään yksi on varsinainen jäsen tai nuorisojäsen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Lisäksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka ansiot yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden tukemiseksi tai edistämiseksi katsotaan huomattaviksi ja joka suostuu kutsuun.

Varsinaisilla jäsenillä, ainaisjäsenillä, kunniajäsenillä ja Sivu: 2(4) viisitoista (15) vuotta täyttäneillä nuorisojäsenillä ja perhejäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Nuorisojäsenen ja perhejäsenen vuosimaksu on enintään puolet (1/2) varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksusta. Perhejäsen ei saa yhdistyksen lehteä, jos yhdistys sellaista julkaisee. Ainaisjäsenmaksu on viisitoista (15)-kertainen verrattuna varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksuun. Kannattajajäsenen vuosijäsenmaksu on kaksin (2)-kertainen varsinaisen jäsenen vuosimaksuun verrattuna. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Jäsenmaksu maksetaan liittymis- tai eroamisajankohdasta riippumatta koko kalenterivuodelta.

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai toiminut merkittävästi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen voidaan myös erottaa, jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekoa.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä asian viemiseksi yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Tällöin yhdistyksen kokous tekee asiasta lopullisen päätöksen. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, ja viidestä (5) seitsemään (7) muuta jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan kerran Sivu: 3(4) kahdessa vuodessa ja niinä vuosina, jolloin valitaan puheenjohtaja, valitaan vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) hallituksen jäsentä, muutoin vähintään 3 ja enintään 4 hallituksen jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kolmen (3) hallituksen jäsenen pyynnöstä, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Hallitus vahvistaa toimihenkilöiden työnjaon ja toimikuntien ohjesäännön.

Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Tilit

10§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava kirjallisina toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

Yhdistyksen kokoukset

11§ Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja yhdistyksen syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa jäsenlehdessä tai yhdistyksen omassa lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla olevalla ilmoituksella taikka julkaistaan maakunnassa yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Sivu: 4(4) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille ja 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle, 2. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit, 3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteet yhdistyksen kokoukselle

14§ Yhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite tehdään kirjallisena hallitukselle. Kevätkokousta varten aloite on tehtävä edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.

Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

15§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

Jos yhdistys edellä mainitun menettelyn mukaisesti purkautuu, päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen jäljelle jäävien varojen sekä yhdistyksen kokoaman tieteellisen aineiston, muun materiaalin ja tavaroiden luovutuksesta yhdistyksen tarkoitusperien mukaisen toiminnan tukemiseen. Milloin yhdistyksen kokouksessa tulee tehtäväksi päätös tässä pykälässä mainituista asioista, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.

Erinäisiä säännöksiä

16§ Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenenvahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

17§ Muutoin noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.